Historie sboru SDH VLČOVICE

Historické fotografie

 

Psal se rok 1893 kdy 20.prosince vypukl u zdejšího občana p.Holuba Františka č.17 požár. Požárem byla také ohrožena sousední usedlost na č.16. Tu občané přišli k poznáni, že je potřeba k ochraně jejich majetku řádně připraveného a vycvičeného hasičského sboru. Prostřednictvím tehdejšího faráře p.Františka Kvapila podává provolání k zřízení hasičského sboru ve Vlčovicích, ve kterém se doslovně praví:

„Když ve středu 20.prosince při velkém vichru v obci vypukl požár tu, bylo se právem obávati, že snad mnoho budov padne strašlivému živlu za oběť a zničí majetek a snad i některý život lidský.Že oheň se omezil na jednu budovu a se nerozšířil mimo ochranu boží, přičítají též rychlé a usilovné pomoci mnohých statečných občanů vlčovských, mnišanských a tichavských. Díky a zasloužené uznání vyslovená také p. továrníku Parmovi a statečným hasičům tichavským, kteří ohroženým sousedům  přispěli ku pomoci.“

Zároveň se však ukázalo, jak potřebné je hasičské nářadí a co dovede vycvičený hasičský sbor a všeobecně pronesená přání, aby takový sbor také ve Vlčovicích byl zřízen. Má zajisté hasičský sbor, ten šlechetný účel chrániti v době nebezpečenství ohně život a majetek svých spoluobčanů. Též nářadí hasičské a výzbroj stojí značné peníze a příjmy obecní nestačí na všechny. Výzbroj hasičů a šedý oděv stojí pro třicet mužů okolo pětiset padesáti zlatých. Pročeš vznášíme prosbu ku všem obětavým hospodářům,hospodyním a občanům,aby nějakým příspěvkem – dle možnosti pro začátek přispěli. Bude-li složena alespoň polovina výše uvedených peněz, tak možno v krátkém čase další řízení. Spojené síly dokážou mnoho a lidskému přičinění žehná bůh..

         (konec citátu)

Toto provolání bylo dne 30.12.1893 společně s průvodním dopisem předáno starostovi obce. Obecní zastupitelstvo se schází dne 25.února 1894 a usnáší se jednohlasně zřídit v naší obci dobrovolný hasičský sbor. Nastává velmi těžký úkol a to zpracovat stanovy hasičského sboru. Tyto jsou zpracovány ve velmi krátkém čase a jsou odeslány do Brna ke schválení. Stanovy obsahují celkem 28 článku. Mimo jiné se v článku 1 hovoří, že účelem sboru je zasahovat při nebezpečí ohně a jiné živelní pohromě, aby byl zachráněn život a majetek občanů, a dále rozděluje členy na činné přispívající a čestné. Tyto stanovy jsou schváleny místodržitelstvím v Brně dne 15.3. 1894 pod číslem 8522. Po dojití schválených stanov obecnímu zastupitelstvu, toto hned svolává na 22.4. 1894 do sálu obecního hostince na čtyři hodiny odpolední Valnou ustávající schůzi. Schůzi zahájil starosta župní jednoty Robert Křenek a vyjadřuje své potěšení nad tím, že v tak malé obci se zřizuje dobrovolný hasičský sbor. Po-té je přistoupeno k přijímání členů. Celkem se přihlásilo 42 občanů, kteří jsou odhodláni do posledního dechu chránit majetek a život bližního.

Za starostu byl zvolen jednohlasně p.Kahánek Jan č.7, za náčelníka p.Klosík František č.82. Do výboru byli dále zvoleni: důstojný pan farář František Kvapil, který byl zvolen do funkce jednatele a pokladníka, Lichnovský Valentýn č.69, Kahánek František atd. Výbor celkem sestával se sedmi členů a to: starosty, tří členů náčelnictva a tří ostatních členů, které se vesměs volilo na dobu dvou roků.Sbor je začleněn do Ústřední české jednoty dobrovolných sborů hasičských na Moravě a Slezsku.

 Ihned po založení hasičského sboru, jehož jediným inventářem je 42 členů a jejich odhodláni a velká chuť do práce, se začínají shánět prostředky, za které by se mohly nakoupit základní hasební prostředky, jako žebře,háky,krumpáče a v neposlední řádě také výkonnou ruční stříkačku.Pořádaly se sbírky, psaly se žádosti na vlídná a nadřízena místa. To se setkalo s porozuměním a sboru bylo darováno 686 zlatých. Toto byl dostačující základ pro objednání dvoukolové ruční stříkačky od firmy Smekal z Prahy.Tato stříkačka je dodána v roce 1895 společně se čtyřmi berlovkami a asi 200m hadic.Veškeré příjmy s kulturních a společenských akcí jsou pečlivě opatrovány a slouží k úhradě dluhů na ruční stříkačce a výzbroji. Tento dluh je do dvou let splacen a v roce 1897 je již objednán a dodán vůz na přepravu družstva a nářadí. Vůz zhotovili místní řemeslníci víceméně zdarma.Zásluhou obětavé práce všech členů, kteří šli dobrým příkladem ostatním občanům a dobrými zásahy při požárech se hasičský sbor rozrůstá a v roce 1901 je počet členů 72 a to 42 činných, 29 přispívajících a jeden čestný.

Přichází léta 1914-1918 doba první světové války. Vzhledem k tomu, že spousta našich členů narukovala na vojnu celkový počet poklesl, činnost sboru upadá a není žádnou zvláštností, že na výročních schůzích se účast pohybuje okolo 13-15ti členů. Je pochopitelné, že sbor za této situace jen z vypětím všech sil plní své poslání  a úspěšně zasahuje při požárech. Rok 1919 je opět nástupem k velkému rozmachu a činnosti sboru.Začíná pravidelný výcvik, v měsíci lednu uspořádán hasičský ples, dne 4.května Floriánská zábava a před ní před obecnou školou zasazena lípa svobody, kde byl pronesen projev o historii naší republiky a hasičstva. Závěrem roku čítá sbor již 50 členů, tento stav se ještě více zvýšil v roce 1921, kdy je založen ženský sbor kde se přihlásilo 19 žen.

Rok 1924 je rok jubilejní, kdy se sbor připravuje na důstojné oslavy 30.let trvání. 13.ledna na výroční schůzi se usnáší požádat župní správu o konání župního sjezdu ve Vlčovicích. Župní správa této žádosti vyhovuje a sjezd se konal dne 5.července za velké účasti hasičstva ze širokého okolí  a početné návštěvy občanů. Při tomto sjezdu bylo uskutečněno velké požárové cvičení za účasti 9-ti dobrovolných sborů a sborů Tatra Kopřivnice. Požáru přibývá, jejich hašení je čím dál tím složitější a namáhavější. Vybavení hasičského sboru je nedostačující a neodpovídá potřebám.

Dne 26.listopadu 1937 uzavírá hasičský sbor objednávku na motorovou stříkačku s dodávkou měsíci květnu 1938 v ceně 26 000 korun s příslušenstvím a 100m hadic.

Sbor dostává jako dar od zemského hasičského fondu 1 148 korun. Celková hodnota se sbírek, darů a zábav činní 13 752KČ. Zbývající částka je zapůjčena v místní spořitelně. Na tuto částku musí být ručitelé a starosta sboru bratr Kubalec navrhuje bratra Kosíka Jana č.82, tehdejšího velitele a bratra Babince Rudolfa č.33 pokladníka sboru. Ti to přijímají  a ručí svým majetkem, že částka bude vrácena.

Stříkačka byla do naší vesnice dodána 4.června 1938. Dne 5.června bylo provedeno slavnostní svěcení motorové stříkačky a v odpoledních hodinách provedeno okresní cvičení a pak výlet při, kterém byla stříkačka zástupcem firmy Stratílek"Vysoké Mýto předána do užívání a k ochraně majetku všech. Byla to velká událost nejen pro hasičský sbor, ale také pro celou naší obec. Sbor touto slavností a novou motorovou stříkačkou byl velmi posilněn ve své činnosti, neboť odpadla namáhavá práce při požáru a dá se říci, že začíná nové období v činnosti dobrovolného hasičského sboru ve Vlčovicích. Členové se s chutí pouštějí do práce, aby se rychle zbavili dluhu a hlavně, aby se co nejrychleji zacvičili k obsluze stříkačky.

Přichází rok 1939, rok kdy naše republika byla napadena německým fašismem, počátek druhé světové války. Tak jako ve všech jiných organizacích tak také v našem sboru je činnost omezována a co nejhorší je přísně kontrolována. Některé vlastenecké organizace jsou rušeny a rozpouštěny.

V roce 1940 se z našeho sboru stává požární policie, do kterých jsou zařazeni všichni členové, kteří vykonávají funkci noční hlídky po vesnici.

Situace se stále zhoršuje a dne 15.srpna 1942 převzala obec do své správy všechny věci související přímo s požární bezpečnosti. Takto pomalu, ale jistě bylo ubíjeno myšlení lidí a také celá činnost. Vše toto bylo jen zdání, protože smyšlení našich členů bylo docela jiné a snažili se celou organizaci udržet pohromadě a v bratrské jednotě.

A tak přišel rok 1944, kdy se oslavovalo 50-ti leté trvání sboru. Tato oslava byla provedena skromně, jen slavnostní schůzi, bez vnějšího lesku, protože více povoleno nebylo.

V tomto roce 6.12.1944 dochází k tragickému požáru v naší vesnici u p.Bedřicha Kahánka č.24, který při tomto požáru přišel o život a uhořel. Bratr Klímek utrpěl těžké zranění na noze, které mu zanechalo následky po celý jeho další život.

Rok 1945 je rokem osvobození naší vlasti. V neděli 5.5. v ranních hodinách osvobozuje naši vesnici rudá armáda. Německý fašismus je poražen, občané si svobodně volně vydechli. Ihned se dávají do oprav svých domů a zahrad, které byly v posledních dnech války, hlavně vyhozením mostu a přesunem německých vojsk zničeny. Naši členové provádějí kontrolu techniky v hasičské zbrojnici a vše dávají do bezvadného stavu, aby sbor byl plně akceschopný. Znovu se také rozvíjí kulturní život. Jsou pořádány zábavy až třikrát do roka a čistý zisk je pečlivě uschováván na splnění dávného snu. Většina okolních sboru již vlastní požární vozidlo, pro dopravu mužstva a techniky a proto je rozhodnuto zakoupit motorové vozidlo. Jelikož se nabízí možnost zakoupit vozidlo od národního podniku Tatra Kopřivnice je na schůzi dne 25.11.1948 pověřen bratr Jaroslav Černošek a bratr Boháč Antonín č.103 projednat tuto otázku přímo na útvaru v Kopřivnici.

V roce 1950 dochází k dohodě a koupi požárního vozidla T-82 za 75 000 korun z vlastních prostředků. Tím je vyřešen veliký problém a hasičský sbor se stává akceschopnějším.Hasičský sbor nejen že chránil občany před požáry ale také před dalšími strašlivými vlivy jako jsou povodně. V noci z 18.-19. července 1950 postihla naší obec povodeň. Je zatopená okresní silnice za kostelem a hladina vody na horním konci dostoupila 50cm nad silnici. Hasičský sbor pomáhal vynášet majetek a přenášel starší lidi do bezpečí. Po opadnutí vody čerpána voda ze sklepů a čištěny studny.

V roce 1950 je odsouhlasena radou OMV ve Frenštátě pod Radhoštěm generální oprava hasičské zbrojnice. Jsou zadány plány ke zpracování, nadšení a chuť do práce je veliká nejen u vlastních členů, ale také u ostatních občanů, protože se jedná o věc velmi prospěšnou pro naší vesnici. Národní výbor věnuje na tuto akci 40 000 korun.  Všechna tato snaha a obětavost se nakonec ukázala zbytečná a když mělo být započato z generální opravou přichází v důsledku plánované výstavby přehrady ve Vlčovicích k zákazu této stavby. Toto se velmi promítlo do života a činnosti naší organizace. Protože jakákoliv výstavba a opravy rodinných domků jsou zakázány a naši mladí a nadějní členové opouštějí naší vesnici a stěhují se do okolí.

28.2.1960 dostává hasičský sbor novou motorovou stříkačku PPS-8 k posílení akceschopnosti.Je to stroj velice výhodný, protože jej unesou dva lidé a všude se s ním dostanou.

V roce 1965 znovu požaduje místní hasičský sbor výstavbu nové požární zbrojnice.Výstavba je zamítnuta a je schválena generální oprava.Během zimního období je zajištěn materiál a dne 1.3.1966 započato s opravou. Její ukončení bylo provedeno v roce 1967 novou omítkou.

V měsíci srpnu 1966 postihuje naší vesnici velká povodeň a členové požárního sboru se plně zapojují do záchranných prací. Je to povodeň,která nebyla do této doby v naší vesnici zaznamenána svým rozsahem.Po opadnutí vody je čerpána voda ze sklepů a prováděno čištění studní.V této době dováželi pitnou vodu cisternou hasiči z Frenštátu pod Radhoštěm.

V roce 1969 se družstvo mužů umístilo na okresním kole na druhém místě a tím si zajistilo účast na Národním kole soutěže požárních družstev Slovenska.

V roce 1970 je přiděleno převodem z armády do našeho hasičského sboru vozidlo T-805. Stávající vozidlo T-82, které nám sloužilo 21 let je předáno technickému muzeu Tatra Kopřivnice.

V roce 1977 dostává hasičský sbor novou přenosnou motorovou stříkačku PPS-12 s dvoukolovým podvozkem a kompletním vybavením.

 Rok 1979 je rokem jubilejním a po skončení oslav přichází výbor s návrhem provést rekonstrukci hasičské zbrojnice, ve které by se provedla výstavba nové sušící věže, nového schodiště, společenské místnosti a sociálního zařízení.

V roce 1980 přechází naše obec pod město Kopřivnice a odbor výstavby dne 31.8. 1981 stavbu povolil a vzhledem k nedostatku finančních prostředků byla tato akce rozdělena na čtyři etapy (4.roky) a tato akce zabrala veškerou činnost naší organizace.

Rok 1985 je rokem kdy byl počátek kroužku mladých hasičů v naší organizaci. Tento kroužek dosahoval velmi dobrých výsledků na různých soutěžích a pracoval pod názvem Červený kohout.

Začátkem prosince 1987 nám bylo přiděleno nové požární vozidlo Avia-31 z veškerým vybavením a přenosnou motorovou stříkačkou PPS-12.Tímto se naplnil dávný sen hlavně mladých hasičů.

V roce 1989 oslavuje naše organizace 95 let od svého založení. V rámci oslav pořádáme 14.července letní večer a 15.července slavnostní schůzi.

Dne 6.května 1990 se opět po několikaleté námi nezaviněné odmlce hasiči z Vlčovic a Mniší vydali průvodem z dechovou hudbou do místního kostela, aby oslavili svého patrona Svatého Floriána a tak uctili památku všech zemřelých členů. Tato tradice před tím zakázána byla opět obnovena a takto se scházíme každý rok.

Dne 1.prosince 1990 se v Karviné konal mimořádný sjezd hasičů České republiky. Tohoto sjezdu se jako řádný delegát zúčastnil člen našeho hasičského sboru bratr Kahánek Josef starší. Na tomto sjezdu byl mimo jiné odsouhlašen nový název „Sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska.

Tento člen se dne 6.dubna 1991 zúčastnil prvního mimořádného sjezdu Československé federativní republiky  v Úhřeticích u Chrudimi.

 Dále se zúčastnil druhého řádného sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, ve dnech 1.-2.července 2000 ve Žďáru nad Sázavou.

V roce 1994 oslavuje náš sbor 100.let ode dne jeho založení. V rámci oslav se 2.července uskutečnila slavnostní schůze, 3.července provedeno námětové cvičení, po kterém následovalo zábavné odpoledne na místním stadionu.

 Že kondice a výcvik je nutný jsme se mohli přesvědčit dne 3.května 1997 při požáru lesa nad Hájenkou. Naše jednotka byla nasazena se stříkačkou v polovině prudkého stoupání lesa, aby zajistila dostatek vody a dostatečný tlak pro hašení. Při konečné likvidaci bylo také použito letadlo. Dále jsme zasahovali u některých požárů jako u stohu slámy, u „pana Holuba“ (v lese) a na obytném domku č.38 (p.Kociánová) atd..

 5.července 1997 postihuje naší vesnici povodeň a naší členové nastupují pohotovost při záchranných pracích. Při těchto pracích byla prováděna evakuace osob a zvířat, hlavně v rodinném domku č.58 u p.Štefkové. Jednotka se zabývala řízením dopravy, uvolňováním vodního toku atd. Tato pohotovost byla držena 14 dnů. Po opadnutí vody pomáháme při odstraňování škod na vesnici, čerpáním studní a potřebných věcí na přání občanů.

V roce 1998 byla dokončena plynofikace hasičské zbrojnice, elektrické vytápění bylo vyměněno za plynové což je velkou výhodou pro akceschopnost techniky.

r.2004 činnost našeho hasičského sboru v posledních letech jak je již naší povinností je hlavně zaměřena na akceschopnost a připravenost zásahové jednotky a techniky. Další důležitý úkol je zabezpečení dostatku řidičů a strojníku k naší technice a jejich řádné proškolování. Dále zde máme perspektivní družstvo mužů, které se zaměřilo na disciplíny v požárním sportu. Aby mohli dosahovat dobrých výsledků provedli jsme úpravu motorové stříkačky a ostatního zařízení, které je podmínkou k dosahování dobrých výsledků. V neposlední řadě je to ustavení družstva žen. Tento kolektiv se zúčastňuje mnoha soutěží v požárním sportu a dosahuje velmi dobrých výsledků. Je si jen přát, aby tento elán jim vydržel a výkonnostně šly ještě nahoru. V letošním roce se přihlásily do Moravskoslezské ligy žen.

Jedním z největších problémů naší organizace v poslední době je špatná činnost mladých hasičů. Příčinou tohoto neuspokojivého stavu je malý počet místních dětí a klesající zájem o hasičskou činnost, což nás velice mrzí a je ke škodě naší organizace.

U příležitosti 110. výročí založení našeho sboru jsme si nechali zhotovit prapor, který byl dne 2.května 2004 u příležitosti svátku našeho patrona posvěcen.

Dne 7.května 2004 byl Sdružením hasičů Čech,Moravy a Slezska udělen našemu členu p.Josefu Kahánkovi staršímu za jeho dlouholetou a obětavou práci titul „Zasloužilý hasič“.